Arise O Compatriots

 


Arise, O compatriots,
Nigeria's call obey
To serve our Fatherland
With love and strength and faith.
The labour of our heroes past
Shall never be in vain,
To serve with heart and might
One nation bound in freedom, peace and unity.

O God of creation,
Direct our noble cause;
Guide our Leaders right:
Help our Youth the truth to know,
In love and honesty to grow,
And living just and true,
Great lofty heights attain,
To build a nation where peace and justice reign.

 

-------------------------------

 

 คำแปลภาษาไทย

 

ตื่นเถิด เพื่อนร่วมชาติทั้งหลาย

 

ตื่นเถิด เพื่อนร่วมชาติทั้งหลาย
จงทำตามเสียงเรียกร้องแห่งไนจีเรีย
จงรับใช้ผืนแผ่นดินปิตุภูมิ
ด้วยความรัก ความเข้มแข็ง และศรัทธา
ความพากเพียรแห่งวีรบุรุษของเราในอดีต
จักไม่มีวันสูญเปล่า
ขอรับใช้ด้วยแรงกายและแรงใจ
ชาติอันเป็นหนึ่งจงผูกพันไว้ด้วยอิสระ สันติ และสามัคคี

ข้าแต่พระผู้เสกสรรค์
โปรดอำนวยให้เกียรติอันสง่างามของเรา
จงนำทางเหล่าผู้นำสู่ความถูกต้อง
จงช่วยดลให้ยุวชนของเรารับรู้สัจจะ
ให้ความรักและความสัตย์ซื่อจงเพิ่มพูน
และมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมและความสัตย์ซื่อ
ขอให้ได้บรรลุถึงจุดสูงสุด
ในการสร้างชาติที่ดำรงไว้ด้วยความสันติสุขและยุติธรรม

 

 

ปัจฉิมลิขิต
 
Creative Commons License
คำแปลภาษาไทยในผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาต ของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย.

 

Comment

Comment:

Tweet